Nhập mã chứng khoán

Hoặc nhập tên chứng khoán

Điều kiện thị trường:

La bàn dòng vốn đầu tư

Update: 27/04/2021 Thời gian thực

* Xác định lượng vốn chảy vào các kênh tài sản.


Bản đồ dòng vốn

Hồ sơ mã chứng khoán:

Thời gian cập nhật:

{{ result.thoigiancapnhat }}

Giá hiện tại:

{{ result.giadongcua }}

Cao nhất:

{{ result.giacao }}

Thấp nhất:

{{ result.giathap }}

Thay đổi:

{{ result.thaydoi }}%

Khối lượng:

{{ result.khoiluong }}

Khối lượng TB 10 ngày:

{{ result.kltb }}

Tổng kết khuyến nghị:

Điểm vào lệnh:

Quan điểm từ Nhà tạo lập:

Quan điểm từ Dòng tiền thông minh:

Chiến lược giao dịch:

Kỳ vọng đảo chiều:

Quản trị rủi ro:

Quan điểm từ nhà tạo lập:

Dấu vết dòng tiền

Vùng mua
Vùng bán

* Xác định lượng tài sản đang nắm giữ từ phe tạo lập

Quan điểm dòng tiền thông minh:

Hành vi dòng tiền

{{ Math.round(result.dongtien*100) }}%

Dòng tiền

{{ Math.round(result.datang*100) }}%

Đà tăng

{{ parseInt(result.xuhuong*100) }}%

Xu hướng

* Chỉ báo dòng tiền: hành động của dòng tiền lớn.

Kỳ vọng đảo chiều

{{ Math.round(result.xacsuat*100) }}%
{{ result.xacsuatrated }}

Xác suất

{{ Math.round(result.lucnen*100) }}%
{{ result.lucnenrated }}

Lực nén

{{ Math.round(result.mucdo*100) }}%
{{ result.mucdorated }}

Mức độ

* Chỉ báo đảo chiều: Khả năng phe tạo lập đảo chiều xu hướng.

Quản trị rủi ro

{{ Math.round(result.biendong*100) }}%

Biến động

Cao Trung bình Thấp

{{ Math.round(result.dolechchuan*100) }}%

Độ lệch chuẩn

Cao Trung bình Thấp

{{ Math.round(result.ruiro*100) }}%

Rủi ro

Cao Trung bình Thấp

* Chỉ báo rủi ro: Mức độ rủi ro khi nắm giữ tài sản.

Phân tích cơ bản:

Chỉ tiêu tài chính
Vui lòng chọn một cổ phiếu!
Không có data! Bạn có thể thử lại với cổ phiếu khác.
Tổng quan
Định giá {{ result.dinhgia }}
Cổ tức {{ result.cotuc }}
P/E {{ result.pe }}
P/B {{ result.pb }}
P/S {{ result.ps }}
EPS {{ result.eps }}
Dự phóng EPS {{ result.epskyvong }}
Cao nhất {{ result.epskyvongcaonhat }}
Thấp nhất {{ result.epskyvongthapnhat }}
Sức mạnh tài chính
Thanh toán nhanh {{ result.thanhtoannhanh }}
Thanh toán hiện hành {{ result.thanhtoanhienhanh }}
Nợ dài hạn/Tổng vốn {{ result.nodaihan }}
Tổng nợ/Tổng vốn {{ result.tongno }}
Khả năng sinh lời
Tỷ lệ lãi gộp {{ result.tylelaigop }}
Tỷ lệ lãi từ hoạt động kinh doanh {{ result.tylelaikinhdoanh }}
Khả năng hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho {{ result.tylelaigop }}
Vòng quay khoản phải thu {{ result.tylelaikinhdoanh }}
Hiệu quả quản lý
ROA {{ Math.round(result.roa*100) }}%
ROE {{ Math.round(result.roe*100) }}%
ROIC {{ Math.round(result.roi*100) }}%

Xác định chu kỳ tài sản:


Nên quan sát riêng lẻ mã với cổ phiếu
hoặc hợp đồng tương lai.

Tín hiệu mua
Tạo đỉnh
Tạo đáy
Tín hiệu bán

So sánh cơ hội đầu tư:

 
{{ Math.round(result1.rsi*100) }}%
Động lượng
{{ Math.round(result2.rsi*100) }}%
{{ Math.round(result1.adx*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result2.adx*100) }}%
{{ Math.round(result1.pdx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result2.pdx*100) }}%
{{ Math.round(result1.mdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result2.mdx*100) }}%
{{ Math.round(result1.wr*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result2.wr*100) }}%

Tự động khuyến nghị:

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị mua ngày 21.06.2021

#
Cổ phiếu
Công ty
1
AAA
CTCP Nhua An Phat Xanh
2
BSR
CTCP Loc-Hoa dau Binh Son
3
C4G
CTCP Tap doan CIENCO4
4
CEO
CTCP Tap doan C.E.O
5
DLG
CTCP Tap doan Duc Long Gia Lai
6
DPM
Tong Cong ty Phan bon va Hoa chat Dau khi-CTCP
7
DRI
CTCP Dau tu Cao su Dak Lak
8
DST
CTCP Dau tu Sao Thang Long
9
FCN
CTCP FECON
10
FIT
CTCP Tap doan F.I.T
11
FLC
CTCP Tap doan FLC
12
G36
Tong Cong ty 36-CTCP
13
GEX
Tong CTCP Thiet bi dien Viet Nam
14
GVR
Tap doan Cong nghiep Cao su Viet Nam
15
HBC
CTCP Tap doan Xay dung Hoa Binh
16
HHS
CTCP Dau tu dich vu Hoang Huy
17
HQC
CTCP Tu van-Thuong mai-Dich vu Dia oc Hoang Quan
18
HUT
CTCP Tasco
19
IJC
CTCP Phat trien Ha tang Ky thuat
20
ITA
CTCP Dau tu va Cong nghiep Tan Tao
21
KLF
CTCP Dau tu Thuong mai va Xuat nhap khau CFS
22
LAS
CTCP Supe Phot phat va Hoa chat Lam Thao
23
LCG
CTCP Licogi 16
24
LDG
CTCP Dau tu LDG
25
NTL
CTCP Phat trien do thi Tu Liem
26
PVS
Tong CTCP Dich vu Ky thuat Dau khi Viet Nam
27
SBT
CTCP Thanh Thanh Cong-Bien Hoa
28
TCH
CTCP Dau tu Dich vu Tai chinh Hoang Huy
29
TNG
CTCP Dau tu va Thuong mai TNG
30
TTF
CTCP Tap doan Ky nghe Go Truong Thanh
Động lượng
{{ Math.round(result.rsi*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result.adx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result.pdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result.mdx*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result.wr*100) }}%

Bảng xếp hạng 30 cổ phiếu khuyến nghị bán ngày 21.06.2021

#
Cổ phiếu
Công ty
1
ACM
CTCP Tap doan Khoang san A Cuong
2
AMD
CTCP Dau tu va Khoang san FLC STONE
3
ART
CTCP Chung khoan BOS
4
BVB
Ngan hang TMCP Ban Viet
5
BCG
CTCP Bamboo Capital
6
BID
Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam
7
CII
CTCP Dau tu Ha tang Ky thuat Thanh pho Ho Chi Minh
8
CTG
Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam
9
DBC
CTCP Tap doan Dabaco Viet Nam
10
DXG
CTCP Tap doan Dat Xanh
11
GTT
CTCP Thuan Thao
12
HNG
CTCP Nong nghiep Quoc te Hoang Anh Gia Lai
13
OIL
Tong Cong ty Dau Viet Nam-CTCP
14
PVH
CTCP Xay lap Dau khi Thanh Hoa
15
QLD
CTCP Quan ly va Xay dung Giao thong Lang Son
16
RCL
CTCP Dia oc Cho Lon
17
SHB
Ngan hang TMCP Sai Gon-Ha Noi
18
SHI
CTCP Quoc te Son Ha
19
STB
Ngan hang TMCP Sai Gon Thuong Tin
20
TCB
Ngan hang TMCP Ky thuong Viet Nam
21
TPB
Ngan Hang TMCP Tien Phong
22
VIC
Tap doan Vingroup-CTCP
23
VIX
CTCP Chung khoan VIX
24
VPB
Ngan hang TMCP Viet Nam Thinh Vuong
Động lượng
{{ Math.round(result.rsi*100) }}%
Độ bền
{{ Math.round(result.adx*100) }}%
Lực mua
{{ Math.round(result.pdx*100) }}%
Lực bán
{{ Math.round(result.mdx*100) }}%
Sức mạnh
{{ Math.round(result.wr*100) }}%

Phân tích kỹ thuật